International DanceSport Federation
Ranking Report
 
Date & Location: 20.09.09  -  Dniepropetrovsk
Competition:Adult  Latin
  
Adjudicators:A - Tatiana Pavlinova - Byelorussia 
 B - Katerina Baluchova - Slovakia 
 C - Sergejs Sinkins - Latvia 
 D - Juozas Aleksandravicius - Lithuania 
 E - Artur Varnacov - Moldavia 
 F - Sergey Dorogovtsev - Ukraine 
 G - Miriam Zwijsen-Bakke - Netherlands 
 H - Irina Solomatina - Russia 
 I - Mircea Gavrila - Romania 
 J - Gianni D`oria - Italy 
 K - Ruslan Visotsky - Ukraine 
 
Table of Marks
Rank Couple
Country / Club
No. Rnd. Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Total Rank
A B C D E F G H I J K Su A B C D E F G H I J K Su A B C D E F G H I J K Su A B C D E F G H I J K Su A B C D E F G H I J K Su
1 Dmytro Rosenko & Natalia Granko 
Ukraine 
21 1 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + 11 55 1
2 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + 11 . + + + + + + + + + + 10 . + + + + + + + + + + 10 + + + + + + + . + + + 10 52
3 . + + + + + + + + + + 10 + + + + + + + + + + + 11 . + + + + + + + + + + 10 . + + + + + + + + + + 10 + + + + + + + + + + + 11 52
F 2 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 2 2 1 2 1 1 5
2 Mykhaylo Bilopukhov & Anastasiia Shchypilina 
Ukraine 
37 1 + + + + + + + + + + + 11 + + + + . + + + + + + 10 + + + + + + + + + + + 11 + + + + . + + + + + + 10 + + + + + + + + + + + 11 53 2
2 + + + + . + + + + + + 10 + + + + . + + + + + + 10 + + + + . + + + + + + 10 + + . + . + + + + + + 9 + + + + + + + + . + + 10 49
3 + . . + . + + + + + + 8 . . . + . + + + + + + 7 + . . + + + + + + + + 9 + + . + . + + + + + + 9 . . . + + + + + . + + 7 40
F 1 3 4 1 4 2 1 3 4 2 2 2 1 2 4 2 3 1 1 3 2 1 2 2 1 3 4 1 3 1 1 3 3 1 2 2 1 2 4 1 4 1 1 3 3 2 2 2 1 3 4 1 3 2 1 1 4 1 2 2 10
3 Oleksei Puzanov & Irina Grebennick 
Ukraine 
31 1 + + + + + + . + + + + 10 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + 11 54 3
2 . . + + . . . + + + + 6 + + + + . . + + + + + 9 + + + + + + . + . + + 9 + + + + . + . + + + + 9 + . + + + + + + + + + 10 43
3 + . + + + . . + + + + 8 . . + + + . . + + + + 7 + . + . + . . . + + . 5 + + + + + . . + + + + 9 . . + + + . + + + + + 8 37
F 4 6 3 5 3 6 6 4 2 3 3 4 2 6 3 5 5 6 3 4 4 3 3 3 3 6 3 5 5 6 4 5 4 3 3 3 3 6 3 5 5 3 6 4 2 3 3 3 4 5 3 5 5 4 5 5 5 3 3 5 18
4 Anton Aldaev & Nataly Polukhina 
Russia 
111 1 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + . + 10 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + 11 54 4
2 + + + + + + + . + + + 10 + + + + + + + + + + + 11 . + + + + . + + + + + 9 + + + + + . + + + + + 10 . + + + + + + . + + + 9 49
3 + + + + + + + . + + . 9 . + + + + . + . + + . 7 + + + + + + . + + + + 10 + + + + + + + . . . . 7 + + + + + + + . . . + 8 41
F 3 5 1 2 2 3 3 6 6 5 5 3 4 5 2 1 2 3 6 6 6 5 5 5 4 5 1 3 2 3 5 6 6 5 6 6 5 5 2 3 2 4 3 6 6 4 6 4 3 6 1 2 2 3 3 6 6 5 6 3 21
5 Vjatseslav Molkin & Yulia Steshenko 
Estonia 
13 1 + + + + + + + + + + + 11 . + + + + + + + + + + 10 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + 11 54 5
2 + + + + + . + + + + + 10 . + + . + . + + + + + 8 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + . + + + + + 10 . + + + . . + + + + + 8 47
3 . + + . + . + + + . . 6 + + . . . + + + + . . 6 . + + + . + + + + . . 7 . + + . . . + + . + . 5 . + + . . + + + + + . 7 31
F 6 2 5 6 5 5 5 2 3 4 6 5 6 4 5 6 4 5 4 2 3 4 6 4 5 4 5 6 4 5 3 2 2 6 5 5 6 3 5 6 3 6 4 2 4 6 5 6 5 2 5 6 4 6 4 3 2 4 5 4 24
6 Maksym Ryzhykov & Anna Ponomar 
Ukraine 
19 1 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + . + + 10 54 6
2 + + + + + + + . + + + 10 + + + + . . + . . . + 6 . + + + + + + + + . + 9 + + + + . + + . + + + 9 + + + + . . + + + . + 8 42
3 . + . + . + + . . . + 5 + + . + . + + . . . + 6 . + + + . + + . . . + 6 . + . + . + + . . . + 5 + . . + . + + . . . + 5 27
F 5 4 6 4 6 4 4 5 5 6 4 6 5 3 6 4 6 4 5 5 5 6 4 6 6 2 6 4 6 4 6 4 5 4 4 4 4 4 6 4 6 5 5 5 5 5 4 5 6 4 6 4 6 5 6 4 3 6 4 6 27
Rank Couple
Country / Club
No. Rnd. Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Total Rank
A B C D E F G H I J K Su A B C D E F G H I J K Su A B C D E F G H I J K Su A B C D E F G H I J K Su A B C D E F G H I J K Su
7-
  8
Kyrylo Radostev & Anastasiya Zhuchenko 
Ukraine 
11 1 + + + + + + + + + + + 11 + + + . + + + + + + + 10 + + + . . . + + + + + 8 + + + . + + + + + + + 10 + + + + + + + + + + + 11 50 7-
  8
2 + + . . . + + + . + + 7 + + . . . + . + + + + 7 + + . . . . + . . + + 5 . + . + . + + + . + + 7 + + . + . + + + . + + 8 34
3 . + + . . + + . + + . 6 + + . . . . + + . + . 5 . . . + . . + + . + . 4 . . . + . . . . + + . 3 . + . . . . . + + + . 4 22
7-
  8
Oleksii Tishchenko & Alisa Polishchuk 
Ukraine 
105 1 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + 11 55 7-
  8
2 + . + + + + . + . . + 7 + . . + + + . + + + + 8 . . + + + + . + + + + 8 + + + + + + . + . + + 9 + + + + + + . + + + + 10 42
3 + . . + . . . . . + + 4 . . . + + . . + . + + 5 + . . . . . . . . + . 2 + . . . + + . . + + + 6 . + . + . . . + + + . 5 22
9-
  10
Evgeniy Kendys & Kseniya Zubareva 
Russia 
101 1 + + + + + . + + + + + 10 + + + + + + . + + + + 10 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + 11 53 9-
  10
2 + + + + + . . + + + . 8 + + + + + + . + + . . 8 . . . . + . . + + + . 4 + . + . + + . + + . . 6 . + + . . + . + . . . 4 30
3 . + . . . . . + . . . 2 + . + . + . . . + . . 4 . + . . + . . + + . + 5 . . . . + . . + . . . 2 + + + . + . . . + . . 5 18
9-
  10
Maksym Fedotov & Yuliya Sakhnevych 
Ukraine 
107 1 + + + + + + + + . + + 10 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + . + + 10 53 9-
  10
2 + + + . + + + + . . + 8 + . + . + + + + . . + 7 . . . . + + + . . . + 4 + . + . + + + + + . + 8 + . + + + + . + + + + 9 36
3 + . + . + . . . . . + 4 . . + . + + . . . . + 4 + . . . + . + . . . + 4 + . + . + . . . . . + 4 . . . . + . . . . . + 2 18
11 Volodymyr Sudoplatov & Viktoriya Lyashenko 
Ukraine 
15 1 + . + + . + + + + + + 9 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + 11 . + + + + + + + + + + 10 52 11
2 . . + . . + + + . . + 5 . . + + + + + + + + + 9 + + + + . + + + . + + 9 + + + + + + + . + + + 10 + + + + + + + + + + + 11 44
3 . . . . . + . + . . . 2 + + + . . + . . . . . 4 . + + . . + . . . . . 3 . . + . . + + + + . . 5 + . + . . + . . . . . 3 17
12 Sergey Krasnoshlyk & Dar`ya Schapina 
Ukraine 
91 1 + . . + + + + + + + + 9 + . + + + + + + + + + 10 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + 11 + . + + + + + + + + + 10 51 12
2 + . . . + . . + + + + 6 + . . + . . . . . + + 4 + . . + . . . + . + + 5 + + + + + + . + + . + 9 + . . . . . . + + . . 3 27
3 + . . . + . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . 0 + . . . . . . . . . . 1 + . . . . . . . . . . 1 + . . . . . . . . . . 1 5
Rank Couple
Country / Club
No. Rnd. Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Total Rank
A B C D E F G H I J K Su A B C D E F G H I J K Su A B C D E F G H I J K Su A B C D E F G H I J K Su A B C D E F G H I J K Su
13 Dmitry Klyuchnikov & Anastasia Pristinskaya 
Russia 
35 1 + + + + + + + . + + . 9 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + . + + . 9 . . + + + + + . + + . 7 + + + + + + + + + + . 10 46 13
2 . . . + . + + . + + . 5 . . . . . + + . . + . 3 + . + . . + + . + + . 6 . . + + . + + . . + . 5 . . + . + + + . + + + 7 26
14 Renat Korobka & Inna Samotuga 
Ukraine 
27 1 + + + + + + + + + + . 10 + + + + + + + + . + + 10 + + + + + + + + + + . 10 + + + + + + + + + + + 11 . + + + . + + + + + + 9 50 14
2 . . + . . + + + . + . 5 . . . . . + + . + + . 4 . . . . . + + + . + . 4 . . . . . + + + + + . 5 . . . + . + + + + + . 6 24
15 Artur Shvetsov & Eleonora Posypaiko 
Ukraine 
29 1 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + 11 + + + . + . + + . + + 8 + + + . + + + + . + + 9 . . + . + + + + + + + 8 47 15
2 . . . . + . + + + . . 4 . . + . + . + + . . . 4 + . + . + . + + + . . 6 . . . . + . + + . . . 3 + . . . + . + + + . . 5 22
16-
  17
Sergey Bliznyuk & Vlada Gonieva 
Russia 
25 1 + . + + + + + + + + . 9 + . + + + + + + + + . 9 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + . . 9 + + + + + + + . + + + 10 48 16-
  17
2 + . . . + . + . . + . 4 . . . + + + + . + . . 5 + . . + + + + . . . . 5 + . . . + . + . . . . 3 . . . . + . + . . + . 3 20
16-
  17
Yakiv Myronyuk & Tatyana Garets 
Ukraine 
71 1 + + + + + + + + + . + 10 + + + + + + . + + + + 10 + + + + + + . + + + + 10 + + + + . + . + + + + 9 + + + + + + . + . + + 9 48 16-
  17
2 . + + + + + . . . . . 5 + + + . + + . + . . . 6 + + . . + + . . . . . 4 . . . . + . . . . + . 2 + + . . . + . . . . . 3 20
18 Alexandr Hudorojcov & Daniela Botnariuc 
Moldavia 
5 1 + + + + + + . . . + + 8 + + + + + + + + . + + 10 . + . + + + + . + + + 8 . + . + + + + . . . + 6 . + + . + + + + + + + 9 41 18
2 . . . . + . . . . . + 2 . . . . + . . . . . + 2 . . + . + . . . . . + 3 . + . . + . . . . . + 3 . + . . + . . . . . + 3 13
19 Roman Gerbey & Anna Poberezhnik 
Ukraine 
17 1 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + . + + 10 + + + + + + + + . + + 10 53 19
2 + + . . . . . . + . . 3 + + + . . . . . . . . 3 . + + . . . . . . . . 2 + . + . . . . . . . . 2 + . + . . . . . . . . 2 12
20 Mikhail Radionov & Olesia Epishcheva 
Russia 
61 1 + . + + + + + + + + + 10 + + . + + + + + + . + 9 + + . + + + + + + + + 10 + + . + + . + + + + + 9 . + . + + + + + + . + 8 46 20
2 . . . + . . . . . . . 1 . + . + + . . . . . . 3 + + . + . . . . . . . 3 . . . + . . . . . . . 1 . . . + . . . . . . . 1 9
21-
  22
Evgeny Meshcheriakov & Anastasia Belousova 
Russia 
99 1 . + + + + + + + + + + 10 . . . + . + + + + + . 6 + + + + + + + + + + . 10 . . + + + + + + + + . 8 + + . + + + + + + + + 10 44 21-
  22
2 . + . + . . . . . . . 2 . . . + . . . . + + . 3 . . . + . . . . + . . 2 . . . . . . . . . . . 0 . . . . + . . . . . . 1 8
21-
  22
Svyatoslav Knyaz & Olga Dedushkevych 
Ukraine 
113 1 + + . . . . . . + . + 4 + + . . + . + + + + + 8 + + . + + + . + . . + 7 + + . + + + + + + + + 10 + + . + . . + + + . + 7 36 21-
  22
2 . + . . . . . . . . . 1 . + . . . . . . . . . 1 + + . . . . . . + . . 3 . + . . . . . . + . . 2 . + . . . . . . . . . 1 8
23 Denis Nechaev & Maria Shirshova 
Russia 
51 1 + + + + + + + + + + + 11 . + . + + . + + + + + 8 + + + + + + + + + + + 11 . . + + + + + + + + + 9 + . + + + + + . + + + 9 48 23
2 . . . . . + . . . . . 1 . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . + . . 1 . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0 2
24 Dmitry Ageev & Julia Sosnovskaya 
Russia 
55 1 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + . + . + 9 . . + + + + + . + + + 8 + + + + + + + . + + + 10 + + + + + + + . + + + 10 48 24
2 . . . . . . . . + . . 1 . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0 1
Rank Couple
Country / Club
No. Rnd. Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Total Rank
A B C D E F G H I J K Su A B C D E F G H I J K Su A B C D E F G H I J K Su A B C D E F G H I J K Su A B C D E F G H I J K Su
25 Alexandr Savchenko & Anna Cherney 
Ukraine 
77 1 . + . . . + . + . . + 4 + . + + . . + + + . + 7 + . + + . + . + + . + 7 + + + + . . . + + . + 7 + + + + + . . + + . + 8 33 25
                                                                                                                           
26-
  27
Olexandr Konik & Anna Latsys 
Ukraine 
3 1 . + + . + . + + . + . 6 + + + . + + . . . + . 6 . . + . + . + + . + + 6 . . + . + + . + + . . 5 + . + . + + . + + + . 7 30 26-
  27
                                                                                                                           
26-
  27
Edgars Kravalis & Anita Trush 
Latvia 
10 1 + . + . . + + . + . . 5 . . + . . . + . + . . 3 + . + + . . + + + + + 8 + + + + + . + + + . . 8 + . + + . . + + + . . 6 30 26-
  27
                                                                                                                           
28 Sergei Fedotov & Maria Lobanova 
Ukraine 
79 1 . + . + + . . . + + . 5 + + + + + . . . . + . 6 . . . . . . . . . . . 0 + . . . . . . . . + . 2 + + . . . . . . . . . 2 15 28
                                                                                                                           
29 Igor Melnyk & Kateryna Panfilova 
Ukraine 
45 1 . . . . . . . + . . + 2 . . . . . + . . . . . 1 . . . . . + . . . . . 1 . . . . . . . . . + + 2 + . . . . . . . + + . 3 9 29
                                                                                                                           
30 Aleksey Shatny & Aleksandra Smirnova 
Ukraine 
81 1 . + . . . . + . . . . 2 . + . . . . . . . . + 2 . + . . . . . . . . . 1 + + . . . . . . . . . 2 . + . . . . . . . . . 1 8 30
                                                                                                                           
31 Aleksandr Lyah & Polina Malik 
Ukraine 
69 1 . . . . . . . . . . + 1 . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . + 1 . . . . . . . . . . . 0 2 31
                                                                                                                           
Compiled by ProDance V3.0 licenced for Ukraine (UUDSO)